สรุปกิจกรรมโครงการงานผู้สูงอายุสังฆมณฑลราชบุรี ประจำปี 2557

 

โฆษณา
โพสท์ใน ห้องข่าว - กิจกรรม | ใส่ความเห็น

การแสดงเพลงพื้นบ้านของชมรมผู้สูงอายุสังฆมณฑลราชบุรี

เพลงพวงมาลัย ชื่อชุด ผู้สูงวัยใส่ใจอนาคต พบรักในพระวาจา ในงานชุมุนมผู้สูงอายุคาทอลิกระดับชาติ ครั้งที่ 9  ณ วัดอัครเทวดามีคาแอล ซ่งแย้ จ.ยโสธร เมื่อวันที่ 25-26 เมษายน 2014

โพสท์ใน ห้องข่าว - กิจกรรม | ใส่ความเห็น

เชิญคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุสังฆมณฑลราชบุรีประชุม ครั้งที่ 4/2557

โพสท์ใน ห้องข่าว - กิจกรรม | ใส่ความเห็น

จดหมายข่าวชมรมผู้สูงอายุสังฆมณฑลราชบุรี ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2557

โพสท์ใน ห้องข่าว - กิจกรรม | ใส่ความเห็น

เยี่ยมเยียนขยายเครือข่ายที่วัดแม่พระราชินีแห่งสากลโลก จ.กาญจนบุรี (ครั้งที่ 2 / 24 ส.ค57)

  1  ประชุมจัดตั้งกลุ่มผู้สูงอายุวัดแม่พระราชินีแห่งสากลโลก กาญจนบุรี โดยมี คุณพ่อวิโรจน์ เสียงไพเราะ เจ้าอาวาส คุณพ่อปรีดา เวียงชัย อ.เชษฐ    ชาวนาแก้ว   จิตตาธิการและประธานชมรมผู้สูงอายุสังฆมณฑลราชบุรี พร้อมด้วย อ.นิยม อัยราน้อย และคณะจากวัดราชบุรี อ.ธัญญา ศิโรรัตน์ธัญโชค และคณะจากวัดโพธาราม  ไปร่วมเป็นกำลังใจในการตั้งกลุ่มผู้สูงอายุ  ที่ประชุมมีมติให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคน (20 คน) ร่วมเป็นกรรมการ โดยมี กรรมการดำเนินงาน ดังนี้ คุณรัตน์ชัย กิจสวัสดิ์ ประธาน/คุณเกษม ศรีพุก รองประธาน/คุณวารุ-นันท์ ชุนฟ้ง เลขานุการ/คุณพรทิพย์ หนุนภักดี ผู้ช่วยเลขานุการ / คุณสมชาย จิรวัฒนาพันธ์ เหรัญญิก /คุณโยคิน ว่องประชานุกูล ผู้ช่วยเหรัญญิก ซึ่งกรรมการทุกท่านจะได้รับการแต่งตั้งจากพระสังฆราชยอห์นบอสโก ปัญญา กฤษเจริญ ในวันฉลองวัดแม่พระราชินีแห่งสากลโลกในวันที่ 31 ส.ค. 57 ต่อไป อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ห้องข่าว - กิจกรรม | ใส่ความเห็น

เยี่ยมเยียนช่วยเหลือผู้ป่วย พิการ เด็กสตรี ผู้ยากไร้ ของชมรมผู้สูงอายุวัดนักบุญยอแซฟ บ้านโป่ง

สุพล แดงช่วง วัดยอแซฟ เยี่ยมเยียน ปี 57   คุณพ่อปรีดาฯ อ.เชษฐฯ จิตตาธิการและประธานชมรมฯสังฆมณฑลฯ คุณอรพินทร์ แดงช่วง และคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุวัดนักบุญยอแซฟ บ้านโป่ง เยี่ยมคุณสุพล แดงช่วง ซึ่งป่วยน้ำท่วมปอด และติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ เยี่ยมคุณสุชาติ ทัฬหกุลธร ป่วยเป็นอัมพาต เดินไม่ได้ เยี่ยมคุณบัวคำ ขันอาสา ป่วยโรคไตเรื้อรัง เยี่ยมคุณปราณี ถนอมวัฒนา ป่วยผ่าตัดลำไส้และติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ เมื่อวันที่ 19 – 27 ส.ค.57          อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ห้องข่าว - กิจกรรม | ใส่ความเห็น

เยี่ยมเยียนช่วยเหลือผู้ป่วย พิการ เด็ก สตรี ผู้ยากไร้ ของชมรมผู้สูงอายุวัดนักบุญเปาโลกลับใจ โพธาราม (23 ส.ค.57)

โพธาราม2     เมื่อวันที่ 23 ส.ค.57 เวลา 16.30 น. คุณพ่อวิริยะ         สู้เสงี่ยม เจ้าอาวาสวัดนักบุญเปาโลกลับใจ โพธารามนำชมรมผู้สูงอายุวัดฯและตัวแทนสัตบุรุษพร้อมด้วยประธานเวชบุคคลคาทอลิกสังฆมณฑลราชบุรี ออกเยี่ยมเยียนให้กำลังใจผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยและพี่น้องต่างความเชื่อที่ป่วยเป็นอัมพฤกษ์ และอัมพาตครึ่งตัวและนำเครื่องอุปโภคบริโภคสนับสนุนโดยชมรมผู้สูงอายุสังฆมณฑลราชบุรีไปมอบให้ด้วย ต่อมาแวะเยี่ยมเยียนให้กำลังใจ และสวดสายประคำพระเมตตากับอ.เรืองศิลป์ ไพศาลนันท์ สัตบุรุษและผู้สูงอายุของวัด      จากนั้นคุณพ่อฯ ได้-อวยพรและส่งศีลมหาสนิท

อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ห้องข่าว - กิจกรรม | ใส่ความเห็น