ชมรมผู้สูงอายุสังฆมณฑลราชบุรี ร่วมงาน “วันบอกรักแม่” วันแม่ ที่บ้านเบธานี

1บ้านเบธานี 57      9 ส.ค. 57 ประธานและสมาชิกชมรมผู้สูงอายุฯ ร่วมงานวันบอกรักแม่ที่บ้านพักผู้สูงอายุเบธานี บ้านโป่ง โดยมี คุณพ่อยะรัตน์ ไชยรา เป็นประธานวจนพิธีกรรม คุณประสาน มฤคพิทักษ์ อดีต สว. เป็นประธานเปิดกรวยดอกไม้ถวายเครื่องราชสักการะกล่าวถวายสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบรมสาทิสลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ จากนั้น ซิสเตอร์สุจิตรา งามวงศ์ อธิการิณีกล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน เพื่อขอบคุณพระ เพื่อถวายความจงรักภักดีสมเด็จพระนางเจ้าพระ-บรมราชินีนารถ และเพื่อให้ลูกหลาน บอกรักแม่แสดงความรักความกตัญญูต่อคุณแม่ มอบดอกมะลิ มอบของที่ระลึกแด่คุณแม่ในโอกาสวันแม่แห่งชาติ

อ่านเพิ่มเติม

Advertisements
โพสท์ใน ห้องข่าว - กิจกรรม | ใส่ความเห็น

เยี่ยมเยียนขยายเครือข่ายวัดแม่พระราชินีแห่งสากลโลก จ.กาญจนบุรี ครั้งที่ 1 (27 ก.ค.57)

44    คุณพ่อปรีดา  เวียงชัย   ผู้ช่วยจิตตาธิการ อ.เชษฐ ชาวนาแก้วประธานชมรมผู้สูงอายุสังฆมณฑลราชบุรีและคณะออกเยี่ยมเยียนขยายเครือข่ายนัดหมายไปพบคุณพ่อวิโรจน์ เสียงไพเราะ เจ้าอาวาสคุณสมชาย จิรวัฒนาพันธ์ ผอ.สภาภิบาลและตัวแทนผู้สูงอายุร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณจบแล้วได้พูดคุยปรึกษาหารือเรื่องการจัดตั้งกลุ่มผู้สูงอายุของวัด  ซึ่งได้รับการต้อนรับและร่วมมือเป็นอย่างดีจากคุณพ่อเจ้าวัดและตัวแทนผู้สูงอายุ  ที่เข้าร่วมประชุมในวันนั้น อ.เชษฐฯ ได้มอบเอกสารเกี่ยวกับการจัดตั้งกลุ่มผู้สูงอายุให้กับคุณพ่อเจ้าวัดและผู้เข้าร่วมประชุม และ นัดหมายไปจัดตั้งกลุ่มอีกครั้งในวันอาทิตย์ ที่ 24 ส.ค. 2557 อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ห้องข่าว - กิจกรรม | ใส่ความเห็น

อวยพรแสดงความยินดีวันคล้ายวันเกิดครบรอบ 94 ปี ขอคุณพ่อสุเมธ วัชรศักดิ์ไพศาล

                HAPPY  BIRTHDAY

คุณพ่อสุเมธ วัชรศักดิ์ไพศาส    สุเมธ วัชรศักดิ์ไพศาส 2

    อ.นิยม อัยราน้อย เป็นตัวแทนชมรมผู้สูงอายุสังฆมณฑลราชบุรีนำกระเช้าของขวัญ อวยพรแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดครบรอบ 94 ปี ของคุณพ่อสุเมธ วัชรศักดิ์ไพศาล ที่บ้านพักพระสงฆ์ สำนักมิสซังราชบุรี เมื่อวันที่ 25 ก.ค. 57

 

โพสท์ใน ห้องข่าว - กิจกรรม | ใส่ความเห็น

ร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2557 หัวข้อ “สร้างคน สร้างชาติ สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม”

10547501_650750055031953_2640172224148339754_n

    อ.ธัญญา ศิโรรัตน์ธัญโชค  ผู้ประสานงานผู้สูงอายุสังฆมณฑลราชบุรีเข้าประชุมวิชาการประจำปี 2557  หัวข้อ “ สร้างคน สร้างชาติ สร้าง-ภูมิคุ้มกันทางสังคม” ซึ่งสำนักงานส่งเสริมสวัสดิ์ภาพเด็กเยาวชน ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ   จัด ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์  คอนเวชัน  เมื่อวันที่  22 ก.ค. 57

 

โพสท์ใน ห้องข่าว - กิจกรรม | ใส่ความเห็น

เยี่ยมประธานชมรมผู้สูงอายุวัดนักบุญอันตน โคกมดตะนอย

DSC01890   DSC01891  DSC01899   DSC01895

 

     21 ก.ค. 2557 อ.เชษฐ ชาวนาแก้ว อ.นิยม อัยราน้อย นำตัวแทนคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุฯ เข้าเยี่ยมคุณชูเกียรติ โจสรรค์นุสนฺธ์ ซึ่งพักฟื้นหลังจากผ่าตัดลำไส้ กลับจากโรงพยาบาลเซ็นต์หลุย ที่บ้านเลขที่ 102 หมู่ 6 ต.แพงพวย (โคกมดตะนอย) อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี

โพสท์ใน ห้องข่าว - กิจกรรม | ใส่ความเห็น

ช่วยเหลือเยี่ยมเยียนผู้ป่วย พิการ เด็ก สตรี ผู้ยากไร้ ชมรมวัดนักบุญยอห์นบอสโก ราชบุรี

สมหมาย ภูผา วัดราชบุรี เยี่ยมเยียนปี 57 1 สมหมาย ภูผา วัดราชบุรี เยี่ยมเยียนปี 57 รีนา ทองคำ วัดราชบุรี เยีย่มเยียน ปี 57

 

     วัดนักบุญยอห์นบอสโก ราชบุรี โดย คุณพ่อเสนอ ดำเนินสดวก เจ้าอาวาส / จิตตาธิการชมรมผู้-สูงอายุวัดราชบุรี อ.นิยม อัยราน้อย ประธานชมรมฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการ 7 ท่าน ออกเยี่ยมเยียนสวดภาวนานำพระพร นำเครื่องอุปโภค บริโภคไปให้ นางโรซา สมหมาย ภูผา ซึ่งป่วยเป็นอัมพาตและนางคาทารีนา รีนา ทองคำ ซึ่งป่วยเป็นอัมพาต เมื่อวันที่ 12 ก.ค.57

โพสท์ใน ห้องข่าว - กิจกรรม | ใส่ความเห็น

การร่วมงานทำบุญรวมใจสามัคคีสิทธิดา – ศูนย์พัฒนาการเด็กพิการ บ้านโป่ง

การร่วมงานทำบุญรวมใจสามัคคีบ้านสิทธิดา ศูนย์พัฒนาการเด็กพิการ บ้านโป่ง              ของชมรมผู้สูงอายุระดับสังฆมณฑลและระดับวัด  วันที่ 5 กรกฎาคม 2557

10519500_919819908044459_3816953858354700703_n   อ.เชษฐ ชาวนาแก้ว อ.นิยม อัยราน้อย ประธานและรองประธานชมรมฯเป็นตัวแทนชมรมเครือข่ายรับมอบใบอนุโมทนาบัตรร่วมสนับสนุนงานทำบุญรวมใจสามัคคีเพื่อสมทบทุนดูแล บำบัด ฟื้นฟูเด็กพิการที่ยากไร้ บ้านสิทธิดา-ศูนย์พัฒนาการเด็กพิการ และร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณฉลอง 400 ปี มรณกรรมท่านนักบุญคามิลโล องค์อุปถัมภ์ผู้ป่วย ณ บ้านสิทธิ-ดาฯ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี เมื่อวันที่  5 ก.ค. 57 โดยมี บาทหลวงดร.ไพยง มนิราช อุปสังฆราช สังฆมณฑลคาทอลิกราชบุรีเป็นประธานในพิธีและรับมอบเงินบริจาคบาทหลวงเชิดชัย เลิศจิตร-เลขาประธานมูลนิธิคณะนักบุญคามิลโลแห่งประเทศไทยมอบใบอนุโมทนาบัตรให้แก่ผู้บริจาค าทหลวงวุฒิกรณ์ พันธ์ยิ่งยก ผอ.บ้านสิทธิดาฯ ให้การต้อนรับบาทหลวงมณฑล โรจนสุทัศน์กุล ผอ.โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย นพ.ประสิทธิ์คุณลัดดา จันทร์ทราทิพย์ ผู้ก่อตั้งมูลนิธิมารีอา สิทธิ-ดา จันทราทิพย์ คุณรัชนี ตรัยตรึงโกศล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.ราชบุรี          นายรุจน์ประทีป ธรรมพีภัทร์ นายอำเภอบ้านโป่ง คุณปาริชาติ ธรรมรพีภัทร์ กรรมการเหล่ากาชาด อ.บ้านโป่ง ในนาม  คุณณัสรี จันทร์สมวงศ์ นายกเหล่ากาชาดราชบุรี นักบวชชาย-หญิง   องค์กรต่างๆในชุมชนและส่วนราชการ พี่น้องสัตบุรุษทั้ง คริสตชนและพุทธศาสนิกชนมาร่วมทำบุญด้วยจิตเมตตารวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 1,336,759.50 บาท ในนามของชมรมผู้สูงอายุสังฆ-มณฑลราชบุรี ขอขอบคุณองค์กรเครือข่าย สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ ท่านผู้มีเกียรติ ญาติมิตรทุกท่านที่ได้มีจิตเมตตาร่วมทำบุญรวมใจสามัคคีในครั้งนี้

อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ห้องข่าว - กิจกรรม | ใส่ความเห็น